mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian : 8h ngày 26/04/2019

          - Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Nội dung đại hội:

          - Họp ĐHĐCĐ thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời).

3. Điều kiện tham dự đại hội

          - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2019.

          - Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

4. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

          Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 23/04/2019 thông qua các hình thức: fax, mail, điện thoại hoặc gửi thư theo địa chỉ:

          Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

          Tel: 0435520402         - Fax: 0435520401      – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

          Thông báo này thay cho thư mời họp.

                                                                                                                  TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                            CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                              NGUYỄN SĨ HIỂN  

  Một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

 1.  Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 2.  Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

 3. Quy chế tổ chức Đại hội

 4. Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông

 5. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018

 6. Tờ trình:

         6.1 Tờ trình báo cáo tài chính

         6.2 Tờ trình kiểm toán

         6.3 Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

         6.4 Tờ trình đầu tư

         6.5 Tờ trình bầu HĐQT, BKS

         6.6. Tờ trình chấm dứt hoạt động khai thác đá Marble tại Myanmar

7. Phiếu biểu quyết thông qua Đại hội

8a. Bản đề cử thành viên HĐQT, BKS

8b. Quy chế bầu cử Ban kiểm soát

8c. Quy chế bầu thành viên HĐQT

8d. Đơn ứng cử Thành viên HĐQT, BKS

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo của ban Tổng giám đốc

Sơ yếu lý lịch bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

           1. Ông: Nguyễn Sĩ Hiển

           2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

           3. Ông: Nguyễn Ngọc Quyền

           4. Ông: Nguyễn Xuân Hùng

           5. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

           6. Bà: Nguyễn Thị Hường

           7. Bà: Phạm Thị Kiều Ngân

           8. Bà: Nguyễn Thị Thương